معرفی پکیج آموزشی فصل هفتم ریاضی پایه دهم آمار و احتمال

معرفی پکیج آموزشی فصل هفتم ریاضی پایه دهم آمار و احتمال هفتمین و آخرین فصل از ریاضی پایه دهم در…

تومان95,000

معرفی پکیج استدلال در هندسه فصل سوم از ریاضی پایه نهم

معرفی پکیج آموزشی فصل سوم ریاضی پایه نهم استدلال در هندسه پکیج استدلال در هندسه فصل سوم از ریاضی پایه…

تومان42,000

معرفی دوره آموزشی توان و ریشه

معرفی دوره آموزشی فصل چهارم ریاضی پایه نهم توان و ریشه توان و ریشه یا فصل چهارم از ریاضی پایه…

تومان65,000

معرفی دوره آموزشی حجم و مساحت

معرفی دوره آموزشی فصل هشتم ریاضی پایه نهم حجم و مساحت هشتم فصل از ریاضی پایه نهم به حجم و…

تومان43,000

معرفی دوره آموزشی خط و معادله خط

معرفی دوره آموزشی فصل شش ریاضی پایه نهم خط و معادله خط فصل ششم از ریاضی پایه نهم به مبحث…

تومان89,000

معرفی دوره آموزشی عبارت های گویا

معرفی دوره آموزشی فصل هفتم از ریاضی پایه نهم عبارت های گویا عبارت های گویا هفتمین فصل از ریاضی پایه…

تومان49,000

معرفی دوره آموزشی فصل دوم ریاضی پایه دهم مثلثات

معرفی دوره آموزشی فصل دوم ریاضی پایه دهم مثلثات مثلثات دومین فصل از ریاضی پایه نهم است که در نیمسال…

تومان99,000

معرفی دوره آموزشی معادله و نامعادله ها

معرفی دوره آموزشی فصل چهارم ریاضی پایه دهم معادله و نامعادله ها چهارمین فصل از ریاضی پایه دهم به معادله…

تومان96,000