مشتق


جزوه آهنگ تغییرات مماس بر منحنی


تست آهنگ تغییرات


تست معادله مماس بر منحنی


کلید معادله مماس بر منحنی


پاسخ نامه کلیدی


تست تابع مشتق و مشتق گیری


پاسخ نامه کلیدی


جزوه تابع مشتق و مشتق گیری


تست تعریف مشتق


تعریف مشتق


پاسخ نامه کلیدی


جزوه ماکزیمم و مینیمم مطلق


تست نقاط بحرانی


جزوه کاربرد مشتق


کلید ماکزیمم و مینیمم مطلق


کلید نقاط بحرانی