Blog

اگر دستگاه شما در حالت شب (Dark Mode) می باشد برای دریافت کیفیت بیشتر از این حالت خارج شوید.

چرا که بعضی از تصاویر در حالت شب وضوح کامل را ندارند