بلاگ

اگر دستگاه شما در حالت شب (Dark Mode) می باشد برای دریافت کیفیت بیشتر از این حالت خارج شوید.

چرا که بعضی از تصاویر در حالت شب وضوح کامل را ندارند